მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2018 წელი 31 იანვარი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

 

2018 წელი 31 იანვარი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია, თ. მელიქიძე
2
ბორჯომის მუნციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
4
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული კონსულტირების, სასამართლო საქმეთა წარმოების, კონტროლისა და შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
6
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
7
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. მომხს. ლ. ლიპარტია
9
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
10
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
11
სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ტ. მარტინენკო
12
დრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ტ. მარტინენკო
13
ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ტ. მარტინენკო
14
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლენის მომსახურების მომწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მომწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ტ. მარტინენკო
15
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კულტურის სტრატეგიის განხორციელების 2018 წლის სამოქმედო გეგმის  დამტკიცების  შესახებ.
მომხს. მ. ხუჯაძე. ქ. ბეროზაშვილი
16 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. მომხს. ზ. ქიტიაშვილი
17 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ სამართლებრივ აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. ტ. მარტინენკო
18
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. ტ. მარტინენკო
19
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია

 


 

არქივი

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია