მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

18 იანვარი, საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი

სიახლეები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

 

2018 წელი 18 იანვარი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია, თ. მელიქიძე
2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
 
მომხს. ტ. მარტინენკო, თ. მელიქიძე
3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია
4
ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქ. N155 მიმდებარედ მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (საკ. კოდი 64.23.02.317) 4 კვმ ნაკვეთის და ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქუჩის მიმდებარედ მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების (საკ. კოდი 64.23.01.189) მიწის ნაკვეთიდან 4 კვმ ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით იჯარით გაცემის შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია, თ. მელიქიძე
5
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2018 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. ლ. ლიპარტია, ე. ბრონიკოვა
6
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლმანეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. გ. გოგიჩაიშვილი, ტ. მარტინენკო
7 გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ. მომხს. გ. გოგიჩაიშვილი, ტ. მარტინენკო
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ. მომხს. გ. გოგიჩაიშვილი
9 საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნების შესახებ განცხადებების განხილვა. მომხს. ტ. მარტინენკო
10 ცალკეულ საკითხთა შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე

    

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია