მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2017 წელი, იანვარი, საკრებულოს დღის წესრიგი.

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 20 იანვარი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1  „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. დ. ყიფიანი, ზ. ხაჩიძე
2
  1. „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. დ.ყიფიანი
3
  1. „ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ადგილობრივი  მოსაკრებლების  შემოღების შესახებ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 ივნისის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. ზ. ხაჩიძე
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიში. მომხს.დ.ყიფიანი, მ.მახარაშვილი
5 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ბ.ფოფხაძე
6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახხებ. ზ.კურტანიძე

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია