მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2016წ. 15 ივლისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ დ.ყიფიანი, ზ. ხაჩიძე/

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

/მომხ. დ. ყიფიანი, ზ. ხაჩიძე/

შეტანილი იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ბორჯომის მუნიციპალტიეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №22 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 22/07/2014, 010250020.35.139.016138)

/მომხს. დ. ყიფიანი, ბ. ფოფხაძე/

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქ. ბორჯომის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და საკადასტრო რუკის დამტკიცების შესახებ“ 2008 წლის 6 თებერვლის N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს. ზ. ხაჩიძე, გ. ტალახაძე/

ბორჯომის ცენტრალურ (ისტორიულ) პარკში ელექტრონული აუქციონის წესით, ქირავნობის ფორმით არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების იჯარით გაცემის შესახებ.

/მომხს. ზ. ხაჩიძე, ვ. გელაშვილი/

ქ. ბორჯომი, რუსთაველის მოედნის მიმდებარედ მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 51 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკ. კოდი 64.23.03.294 და საკ. კოდი 64.23.03.292) ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით (იჯარით) 3 (სამი) წლის ვადით განკარგის შესახებ.

/მომხ. ზ. ხაჩიძე, გ. ჩადუნელი/

“ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს. გ.ფერაძე/

“ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ და ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქიაში მდებარე და მოქმედ ეკლესია-მონასტრების რეგისტრაციისა და მათ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ეკლესია-მონასტრებზე დამაგრების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 მარტის N12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს. გ.ფერაძე/

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბერს დამტკიცებულ მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში ცვლილების და დამატების შეტანის მიზნით შუამდგომლობის დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს. გ.ფერაძე/

სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა.

/მომხს. ზურაბ კურტანიძე/

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დამისამართების შესახებ.

/მომხს. ზ. კურტანიძე/
უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია