მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი


2016 წელი 15 აპრილი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 18 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. დ.ყიფიანი, ზ.ხაჩიძე
2 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილის თანხისფარგლებში პროექტების შერჩევის შესახებ. მომხს. ა.სვანიძე
3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების შესახებ ანგარიში. მომხს. ა.სვანიძე, მ.პაიჭაძე
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (საკ. 64.23.03.480) ქ. ბორჯომში, 9 აპრილის ქ. N50 მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანუშნულების მიწის ნაკვეთის და ზედ მდგარი შენობა–ნაგებობების უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკისთვის გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
5 ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის ადმინისტრაციისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით გადაცემული ქონების (არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ნაკვეთების და შენობა–ნაგებობის) ელექტრონული აუქციონის წესით, ქირავნობის ფორმით იჯარით გაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების (საკ. 64.23.01.144) ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. N43 მდებარე შენობა–ნაგებობის ნაწილის სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (საკ. 64.26.01.016) არასასოფლო–სამეურნეო დანუშნულების 2371 კვმ მიწის ნაკვეთის საპრივატიზაციო ნუსხიდან ამორიცხვისა და მისი ნაწილის უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით ააიპ „ტურიზმის საერთაშორისო ცენტრი კავკასიაში“ გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
8 ქ. ბორჯომში ანატოლი მილჩენკოს ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლზე – საფეხბურთო არბიტრის ანატოლი მილჩენკოს საპატივსაცემოდ აბრის მოწყობის შესახებ. მომხს. ბ.ფოფხაძე
9 სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა. მომხს. ზ.კურტანიძე
10 ორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დამისამართების შესახებ. მომხს. ზ.კურტანიძე
უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია