მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2017_ივნისი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგი

 

2017 წელი 16 ივნისი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. დ. ყიფიანი
2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე
3 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. მომხს. დ. ყიფიანი
4 „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბორჯომის „კულტურის ცენტრის“ წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის N44 განკარგულებაში და  „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ბორჯომი  გამწვანება 2012“-ის შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 8 ივნისის #45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 
მომხს. გ. ფერაძე
5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტ6სა და ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკს შორის გაფორმებულ 2016 წლის 6 ივნისის N77 უზუფრუქტის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზნით მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
 
მომხს. დ. ყიფიანი, გ. ჩადუნელი
6 პეტიციის წესით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელზე რეგისტრირებული სოფელ ქვაბისხევის საერთო კრების გადაწყვეტილების განხილვა – დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემის შესწავლისა და გადაწყვეტის მიზნით. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე
7 ააიპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დირექტორის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. მომხს. დ. ზაალიშვილი
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახხებ. მომხ. ზ. კურტანიძე

 


საკრებულოში შემოსული განცხადება პეტიციის წესით

იხ. დანართი PDF

იხ. დანართი PDF


 

არქივი

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია